22. září 2013

Čtenářský deník: Božská komedie

!!Pokud nechcete přesně vědět, co se v knize stane, tak nečtěte děj!!
Děj: Peklo - podle autora je peklo trychtýř, kterým se dá sestupovat dolu a je tvořeno devíti stupni. Patra jsou řazena podle stupně hříchů, kterých se lidé ve svém životě dopustili. V předpeklí, nebo-li v prvním stupni Pekla jsou nekřtění pohani, ve druhém stupni lidé trpící smyslností, ve třetím je hříchem obžerství, atd...
V každém stupni Pekla se Dante setkává se svými nepřáteli nebo osobnostmi z minulosti, se kterými vede rozhovory. V samotném středu Pekla projde kolem Satana.
Očistec - rozdělen do sedmi pásem, v nichž každá duše splácí své hříchy ve víře, že jim bude odpuštěno. Sedm částí Očistce představuje nejhorší lidské poklesy: lakota, pýcha, závist, lenost, hněv, nestřídmost a smilstvo. Očistec zpodobnil básník jako horu v oceánu.
Ráj - Dante stoupá s Beatricí až k nebesům do Ráje, který je stejně jako Peklo a Očistec rozdělen do jednotlivých sfér podle jakéhosi stupně osvícení. Dante zde znovu potkává různé osoby z minulosti, dokonce svého předka - prapraděda Cacciauguida, který padl během křížové výpravy. Nakonec se se s Beatrice dostane až do samého středu Ráje - Empyreu, kde se Beatrice připojí ke všem spaseným a Dante začne znovu od prvního kroku v temném háji ke se ztratil a začíná psát svou Božskou komedii.
!!Dál už by to mělo být v pořádku!!

Charakteristika postav: V díle vystupuje mnoho historických i mytologických postav, např. Hómér, Ovidius, Sokrates, Alexander Veliký, císař Rudolf, Mojžíš, Kain, Orfeus, Trojská Helena, Přemysl Otakar II, Váslav II, Jindřich IIX
Poutník: ztotožňuje se s autorem. Touží po lásce a poznání. Často se bojí toho, co v pekle vidí, ale Vergilius mu dodává odvahu. Obdivuje svého průvodce. Beatrice pro něj znamenala životní i básnicky ideál, lásku a inspiraci.

Vergilius: je to starší, silnější a moudřejší verze Danteho samotného, sdílej stejné morální přesvědčení a jsou to oba básníci. Jeho postoj k Dantovi je otcovský. Vergilius je obyvatel Pekla, je to ztracená duše, i když ctnostný muž.

Beatrice: v historii se provdala za jiného muže a zemřela dříve než bylo Dantovo dílo dopsáno. V knize je to "duch", který nad Dantem bdí. Reprezentuje všechny křesťanské ctnosti, je symbolem nadpozemské krásy a moudrosti.

1. Plán tématický
   - alegorický epos
   - popis biblickéch mýt a starověkých událostí
   - dílo má filozofický nádech
   - autor prostupuje celou básní, a tak z ní dělá do jisté míry báseň lyricko-  epickou

Hlavní téma: cesta za poznáním (poutník, chce poznat svět, aby si sám mohl odpovědět na všechny své oták, které ho během života napadají)

Námět: biblické příběhy a historické události

Vedlejší téma: kritika lidí a jejich hříchů

Prostředí: děj se odhrává v dubnu roku 1300 na Velikonoce
   - dílo se odehrává ve vymyšleném prostředí - Peklo, Očistec a Ráj

Autorův postoj: snaží se zobrazit problémy tehdejšího světa 
   - kritizuje svou dobu a lidi, co v ní žily
   - odpovídá na mnoho filozofických i vědeckých otázek
   - vyjadřuje úctu k antice
   - autor odkazuje k bibli (Starý a Nový zákon)

2. Plán jazykový 
   - Ich-forma

Řeč postav: přímá i nepřímá řeč
   - dlouhé dialogy a monology

Slovní zásoba: metafora (možské bouře vzteku, kořen lidstva, mrak viny)
   - Personifikace (slunce umlkává, zdvihla se hora, myšlenka tvá padla)
   - Řečnické otázky (Však proč bych já tam šel?)
   - Zvukomalba (bolestné skřeky, rozzuřené řvaní, šumnění lesa)
   - Básnické vyjádření (sémě, zlatý věk, nebeská pláň)
   - Latinské výrazy (neque nubent, Gloria in excelsis Deo, sitiunt)
   - Synekdocha (příjdou oči krásné)
   - Apostrofa (Ó svaté panny, Ó smrtelníku, Ó plodné sliby)
   - Přirovnání (třetí paní jak čerství sníh, sedm jako první četa)
   - Symboly (vlčice - lakota, vůz dvojkolý - církev)

Jazykové prostředky: kniha psaná ve verších
   - realisticky znázorněny scény ze záhrobí, putování Peklem, Očistcem a Rájem

Jazykové zvláštnosti: číselná symbolika (tři části, svatá Trojce, tři alegorická zvířata)

3. Plán kompoziční
   - dílo tvoří 100 zpěvů rozdělených na tři části: Peklo, Očistec a Ráj

Časová kompozice: chronologická
   - rámcová (začíná i končí v temném hvozdu)

Uspořádání literárního díla:
Úvod: poutník se v temném hvozdu setkává s Beatrici
Zápletka: poutník putuje Peklem a setkává se s dušemi jeho známých
Vyvrcholení děje: poutník se dostáva do Ráje, kde ho Vergilius musí opustit
Zvrat: Vergiliuse v roli průvodce nahrazuje Beatrice
Závěr: poutník se dostává zpět do temného hvozdu

Protikladné jevy: Peklo, Očistec X Ráj
   - Vergilius (ztracená duše, které má místo v Pekle) X Beatrice (symbol nadpozemské dokonalosti)

4. Můj názor
Božská komedie je jedna z těch knih, které mě naprosto uchvátily. Z knih, které jsem četla v povinné četba se právě Božská komedie umístila na první příčce a těsně za ní je ještě jedna kniha a pak dlouho nic. 
Vždycky jsem si myslela, že verše nejsou nic pro mě, ale v této knize se mi to naopak moc líbilo. Určitě doporučuji, alespoň zkusit, si ji přečíst.

13 komentářů: