23. března 2014

Čtenářský deník: Othello

!!Pokud nechcete přesně vědět, co se v knize stane, tak nečtěte děj!!
Děj: Othello se zamiluje do Desdemony, dcery vlivného senátora Barbazia a tajně se oddají. Barbanzio se nedokáže smířit s tím, že by jeho dcera byla ženou Maura a chce, aby byl Othello potrestán. Pak ale uzná Desdemonino rozhodnutí a ustoupí. Othello je povolán na Kypr, aby jej chránil proti Turkům.
Jago Othella velmi nenávidí už jen proto, že na místo náměstka Othello jmenoval svého dlouholetého přítele Cassia a Jago je nyní jen jeho pobočníkem. Má také podezření (i když nepravdivé), že mu žena byla s Othellem nevěrná. Jago vymyslí plán. Opije Cassia vínem a Roderigo ho vyprovokuje k ravačce, při níž je poraněn Montano. Othello musí Cassi sesadit a tak Cassi poprosí Desdemonu, aby se za něj přimluvila. Jago Othellovi vnukne myšlenku, že je mu jeho žena nevěrná právě s Cassiem a Othello mu uvěří. Je šílený žárlivostí a stačí mu jen pár chatrných důkazů vymyšlených Jagem k tomu, aby si usmysylil, že se Cassiovi i jeho ženě musí pomstít.
Jago mu slíbí, že se o Cassia postará a proto přemluví Roderiga, aby ho zabil. Othello mezi tím uškrtí Desdemonu uškrtí.
!!Dál už by to mělo být v pořádku!!

Charakteristika postav:
Othello: maur a důstojník v benátské armádě. Zamiloval se a oženil se s Desdemonou. Othello je odvažný, dobrý bojovník a celkově slušný člověk, ale je pohlcen žárlivostí a pýchou, což jsou jeho dva hlavní nedostatky. Je mu cizí kultivované prostředí, protože je zvyklý velet na zemi i na moři.

Desdemona: Othellova žena. Je mladá, z bohaté rodiny a má dobré vychování. Je psychicky silnější než Othello. Není odtažitá a pokorná žena, kterou by v ideálním případě měla být.

Jago: Othellův pobočník. Je mladž a zrádný, je to darebák už od začátku. Ačkoli jako důvod své zrady uvádí svou bolest ze ztráty hrdosti a Emiliině nevěře s Othellem, žádný důvod nemá. Je nemorální, ale velmi vnímavý, bystrý a schopný manipulovat s lidmi, kteří spadají do jeho pastí, aniž by si toho byli vědomi.

Cassio: Othellům poručík. Je to dobrý řečník a velmi zdvořilý benátský dvořan, v mnoha ohledech je opakem Othella, což je důvod Othellova obdivu. Bohužel Othell je naveden a tak věří, že Cassio má poměr s jeho ženou, Desdemonou.

Emilie: manželka Jaga a služka Desdemony. Emilie nemá tušení, co se její manžel chystá udělat a není si vědoma ani jeho horších kvalit. Zůstává Desdemoně loajální a nevědomky hraje klíčovou roli v Jagově zradě.

1. Plán tématický  
   -   Je tu několikrát zmíněno něco z antické mytologie (bůh lásky Amor, Hydra, Dianina tvář, věštkyně Sybila, promethejský žár,...)

Hlavní téma: Žárlivost 

Vedlejší téma: Manipulace (Jago je mistr klamu a manipulace)

Námět: Pro hru Othello získal William Shakespeare inspiraci z přípěhů, který vypráví Giraldi Cinthio v knize Hecatommithi (1566). Shakespeare zachovává geografické prostředí i hlavní postavy, kterým však dává vlastní jmena, protože Cinthiovy postavy jsou bezejmenné.

Prostředí: Děj se odehrává v Benátkách a na Kypru v 15. století

Autorův postoj: autor v této tragédii ukázal jak snadnou kořistí vychytralé podlosti jsou hrdinství a poctivost 
     -   Autor ukazuje, jak intikami lze i v čestném člověku probudit slabiny a vášně, které vedou ke spáchání zločinu
      -   v závěru ator odsuzuje chorobnou žárlivost vedoucí ke zločinu

Znaky Shakespearovského dramatu v díle: kladné a záporné lidské vlastnosti (žárlivost, vášeň, přátelství, věrnost, touha po moci a majetku, nenávist,...)
     -  postavy žen samostatné a nepodřízené
     -  komické prvky nejsou ostře odděleny od tragických
     -  příčinnou renesanční tragédie je lidská vášeň nebo náhoda

2. Plán jazkyový  
Řeč postav: dlouhé monology jednotlivých postav 
     -  rychlé hádky mezi postavami
     -  blankvers - nerýmovaný pěstopý jambický verš

Slovní zásoba: Metafory (bílá ovečka, černý beran)
     -  Vulgarismy (čubka, děvka, pyskatý negr)
     -  Jednočlenné věty (Mlčet! Obludný zločin.)
     -  Řečnické otázky (Co má dělat? Má to smysl? Má to šanci?)
     -  Personifikace (nebe si ucpává nos, měsíc mžiká, oplzlý vítr)
     -  Anafora (Siňore)
     -  Hyperboly (ohromíš celý svět, nadosmrti tvým dlužníkem)
     -  Epiteton (černá pomsta, něžná láska)
     -  Metonymie (zradit svou krev)

Jazykové prostředky: psáno poměrně srozumitelným jazykem
     -  Slovní hříčky

Jazykové zvláštnosti: různé typy písma (v závorkách a kurzívou je popsáno, co určitá postava právě dělá = scénické poznámky)

3. Plán kompoziční
   -  Drama
   -  Tragický konec

Upořádání literárního díla:
Úvod - Odhalení tajné svatby Othella a Desdemony
Zápletka - Cassion je odvolán z funkce a požádá Desdemonu o pomoc
Vyvrcholení děje - Ztráta šátku a peripetie s ním, utvrzení Othello o cizoložství jeho ženy s Cassiem
Zvrat - Vražda Desdemony 
Závěr - Vysvětlení

Časová kompozice: Chronologická a děj se graduje

Protikladné jevy: Othello (čestný, věří v oddanost svých přátel) X Jago
      -   kultivovanost X prudká a vášnivá citovost
      -   láska X nenávist

4. Můj názor 
Měla jsem docela problém tuto utlou knížečku přečíst. Příběh jako takový se mi docela líbil, ale neskutečný problém mi dělal jazyk, jakým je Othello napsán. Je tam opravdu hodně sprostých výrazů. Já se snažím sprostě nemluvit, protože se mi to nelíbí a tak i čtení mi dělá problémy. Pokud si tyhle věci odmyslím, tak bych řekla, že to jinak nebylo vůbec špatné.

Žádné komentáře:

Okomentovat